Utvecklingsmöjligheter

Att fortsätta utvecklas

Vi är en organisation som är beroende av våra medarbetares kunskap och för att leva upp till vår idé om att vara det bästa tandvårdsalternativet arbetar vi med kompetensutveckling och vidareutbildning. I det årliga medarbetarsamtalet som genomförs i augusti-september formuleras en individuell utvecklingsplan för dig. I planen ska det tydligt framgå vilka utvecklingsområden som ni kommit överens om att du ska utveckla dig inom, hur detta ska ske och under vilken tidsperiod som planen gäller. Planen är sedan grunden för framtida utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser. Andra kompetenshöjande insatser kan till exempel vara auskultation på en specialistavdelning eller studiebesök på någon annan verksamhet. Din närmaste chef har möjlighet att bevilja maximalt elva utbildningsdagar under en tvåårsperiod.

Utvecklingsaktiviteter

Varje klinikledning har även möjlighet att anordna utvecklingsaktiviteter för hela kliniken. Tanken med utvecklingsaktiviteter är att man ska kunna avsätta tid för att utveckla det gemensamma arbetet och att göra något roligt tillsammans.

Resurstandläkare

Vi har också utvecklat ett system med så kallade resurstandläkare inom olika områden. Tanken är att allmäntandläkare med erfarenhet, och som är särskilt intresserade av en viss specialitet, får fördjupad utbildning på specialistavdelningen för att sedan fungera som stöttning till avdelningen och kunna hjälpa kollegor inom allmäntandvården. I dagsläget har vi resurstandläkare inom protetik, pedodonti, käkkirurgi och bettfysiologi.

Inom verksamheten bedrivs också en rad projekt och det finns olika arbetsgrupper. Genom att engagera dig i något projekt eller en arbetsgrupp får du mer insikt i verksamheten och möjlighet att påverka.