Integration av nyanlända somaliska barn i svensk tandhälsovård

Bakgrund

Under snart tre år har Folktandvården i Region Kronoberg arbetat med ett projekt för att integrera nyanlända anhöriginvandrade somaliska barn i det svenska tandvårdssystemet.

Bakgrunden till projektet är att Folktandvården i Region Kronoberg hade uppmärksammat att barn och ungdomar från tredje land vanligen hade akuta problem med sina tänder när de anlände till Sverige. Kunskaperna om munhälsa, kostvanor och egenvård var bristfälliga. Dessutom hade det visat sig att utländska barn och föräldrar som fått kallelse till tandvårdskontroll (utan att barnen hade uppenbara besvär) inte självklart kom till ett besök enligt det vanliga systemet och rutinerna. 

Avsikten med projektet var att integrera nyanlända somaliska barn och ungdomar i svensk tandvård samt att utveckla metoder för information, motivation och prevention för att möta målgruppen utifrån deras förutsättningar. Genom att sprida kunskap om munhälsa och egenvård var förhoppningen att minimera barnens lidande i form av tandvärk. Målet var också att så tidigt som möjligt kartlägga barnens munhälsa och dokumentera deras kunskaper om munhälsa och egenvård.

Genomförande

Genom ett samarbete med flera externa aktörer inom kommunen, somaliska föreningen, förskolor, SFI utbildningar, Abete och Välfärd kunde kontakt tas med nästan samtliga familjer innan barnen skulle kallas till Folktandvården för undersökning. Folktandvårdens personal anslöt sig till deras egna redan inbokade träffar. Där informerades Folktandvårdens organisation och rutiner, det talades om munhälsa och egenvård.Vid samtliga tillfällen fanns somalisk tolk på plats. Familjerna fick foto på kliniken och en vägbeskrivning för att underlätta inför det första tandvårdsbesöket och därigenom minska antalet uteblivande.

Tre tandläkare, en tandhygienist och två profylaxtandsköterskor har arbetat i projektet med undersökningar och information på olika nivåer.

Resultat och slutsats

Resultatet och erfarenheterna av studien visar att det är betydligt lättare att få barnen att komma på reserverade tider om en kontakt med familjerna först skapats genom våra samarbetspartner.

Studien visade att somaliska barn hade en sämre munhälsa i jämförelse med övriga barn i Region Kronoberg. Intervjun visade att 80 procent av barnen aldrig besökt en tandklinik i hemlandet och nästan en fjärdedel av barnen uppgav att de hade tandvärk när de kom till Sverige.

Projektet har visat att barn och föräldrar är mycket intresserade av att få en god munhälsa men kunskaperna är bristande. Samarbete med både myndigheter och frivilliga organisationer är mycket värdefullt för att nå fram med information och kunskapsspridning. En slutsats är vidare att barn och ungdomar från länder där inte tandvården stått i centrum kräver mycket resurser från tandvården för att integrera dem i den svenska tandvården. 

Studien har erhållit ekonomisk ersättning från Europeiska Integrationsfonden på 2,3 miljoner.

För ytterligare information hänvisas till leg. tandhygienist Inger Svensson.
E-post:  inger.b.svensson@kronoberg.se